Wednesday, 01/12/2021 - 10:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vinh Sơn

Số 1335/LS-GDĐT-TC-NV Hướng dẫn liên sở về việc chi kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên và nhân viên nấu ăn làm nhiệm vụ thuê khoán tại các trường mầm non, phổ thông công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh thái nguyên phải nghỉ dạy, nghỉ làm hoặc không được thanh toán tiền công thuê khoán trong thời gian nghỉ dịch, phòng chống Covid 19

Tài liệu đính kèm: Tải về

vi~c chi kinh phi h6 trQ' giao vien mfim non, phA thong va nhan vien lam nhiem V\1 nau an thuQc di~n thue khoan tai cac truong mAm non, phA thong cong l~p, Trung tam Giao due ngh~ nghi~p - Giao due thuong xuyen c§p huyen thuQc tinh Thai Nguyen phai nghi day, nghi lam va khong dU'gc thanh toan ti~n cong thue khoan trong thni gian

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 3.908